Actievoorwaarden

Artikel 1 : de Organisator

De vennootschap Mondelez Nederland Services B.V., Verlengde Poolseweg 34, Bond Towers, 4818 CL Breda, Nederland, en geregistreerd bij de KvK onder nummer 34283945 organiseert een actie “Eat Your Words” (hieronder de “actie” genoemd).

Artikel 2 : Duur van de actie

De actie loopt van 04/09/2023 (00u01) tot 24/09/2023 (23u59) .

Artikel 3 : Voorwaarden

De actie staat open voor ieder meerderjarig persoon, (op de datum van de actie) die in Nederland woont, met uitzondering van het personeel van de Organisator, evenals elke entiteit die direct of indirect bij het ontwerp is betrokken, de organisatie, realisatie en / of het management van de actie. Minderjarigen die 16 jaar of ouder zijn kunnen ook deelnemen aan de actie na voorafgaande toestemming van een ouder (of wettelijke voogd). Indien een minderjarige deelneemt, houdt dit in dat hij/zij deze toestemming heeft verkregen. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment een schriftelijke bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en deze toestemming op andere wijze te verifiëren, alsook om een minderjarige die niet in staat is om een dergelijke bevestiging onmiddellijk of binnen een redelijke, door de Organisator gestelde termijn te verstrekken, uit te sluiten van deelname aan de actie.

De Organisator behoudt zich het recht voor om een ​​deelnemer van de actie uit te sluiten en / of de prijs niet toe te kennen en / of om de gehele of gedeeltelijke actie te annuleren, zonder de aansprakelijkheid van de Organisator op zich te nemen, in geval van overtreding door de deelnemer, een deelnemer van deze regels en / of als de Organisator naar eigen goeddunken van mening is dat de deelnemer heeft gehandeld of van plan is oneerlijk of bedrieglijk of ter kwader trouw te handelen.

In het bijzonder, maar zonder beperking, elk gebruik van robots of enig systeem, apparaat of handelingen die frauduleus, oneerlijk of ter kwader trouw zijn, of enig gedrag, waardoor bijvoorbeeld en zonder beperking, de actie automatisch wordt gespeeld en / of de kansen om te winnen worden vergroot , is verboden. De Organisator kan een klacht indienen en / of de plegers van dergelijk gedrag laten vervolgen.

In het geval van sancties of klachten moeten de deelnemers bewijzen dat ze gehandeld hebben in overeenstemming met dit Reglement.
Deelnemers kunnen op elk moment worden uitgenodigd om hun identiteit, hun woonplaats en hun leeftijd te bewijzen.

Artikel 4 : Prijzen

4.1 : Omschrijving van de prijzen

Te winnen gedurende de volledige duur van de actie: Een concert en rapworkshop voor jouw klasgroep (middelbare school vanaf 16+ en hogeschool of universiteit) van Artiest Snelle op jouw schoolplein van €350 incl. BTW. Let op: We dienen hiervoor uitdrukkelijk akkoord te krijgen van jouw school om het event te laten plaatsvinden op schoolterrein alsook de mogelijke data waarop dit kan plaatsvinden.

Het toekennen van de prijs aan de Winnaar kan enkel gebeuren op voorwaarde dat de school (middelbare school vanaf 16+ en hogeschool of universiteit) van de Winnaar instemt dat het event op de school (middelbare school vanaf 16+ en hogeschool of universiteit) kan plaatsvinden. Het tijdstip waarop het event plaatsvindt, dient eveneens in onderling overleg met de school (middelbare school vanaf 16+ en hogeschool of universiteit) bepaald te worden.

4.2 : Details van de prijzen

De waarde van de prijs wordt bepaald op de datum van voorbereiding van dit Reglement en kan niet worden betwist. De prijzen zijn niet overdraagbaar, mogen niet worden vervangen door een andere prijs en er is geen alternatief in contanten beschikbaar. De Organisator heeft het recht om de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs met een vergelijkbare waarde en kenmerken, indien een dergelijke vervanging noodzakelijk zou blijken.

Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen.

De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaars zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.

Artikel 5 : Bekendmaking van de winnaars en uitreiking van de prijzen

5.1 : Om deel te nemen aan de actie, moet de deelnemer volgende stappen nemen :

 1. ga naar www.winmetmilka.nl
 2. doe mee aan de campagne door lyrics toe te voegen aan de song ‘ Kleine moeite, groot gebaar’ die Snelle voor Milka eerder dit jaar heeft geschreven.
 3. Ga akkoord met de algemene voorwaarden

5.2: Bepaling van de winnaars:

Er wordt 1 winnaar gekozen door de jury bestaande uit iemand van het marketing agentschap, het Milka team en het management van Snelle op basis van de lyrics die zijn ingestuurd voor de song Kleine moeite, groot gebaar. De criteria die hierbij in rekening genomen worden zijn creativiteit en hoeveel aanmeldingen er per klas (middelbare school vanaf 16+ en hogeschool of universiteit) zijn ingestuurd. Hoe meer aanmeldingen er uit dezelfde klas/school (middelbare school vanaf 16+ en hogeschool of universiteit) komt, des te groter de kans op winst.

Teksten met volgende inhoud worden o.a. verboden en uitgesloten:

 • Teksten met illegale inhoud
 • Teksten die het auteursrecht schenden
 • Teksten die inbreuk maken op een handelsmerk
 • Pornografische, vulgaire, obscene Teksten
 • Teksten die aanzetten tot geweld, rassenhaat of intimiderend zijn
 • Teksten die aanzetten tot haat
 • Teksten die bedreigend, lasterlijk of beledigend zijn
 • Teksten die de privacy schenden.

Deelnemers die bovenstaande richtlijnen niet respecteren zullen onherroepelijk worden gediskwalificeerd voor deze Actie. De Organisator behoudt zich het recht voor om hun plaatsingen/reacties te verwijderen.

De actieresultaten zullen worden bekendgemaakt binnen [3] weken na het einde van de actie en het bepalen van de winnaars. De winnaars ontvangen hun prijs ongeveer [3] weken na de datum van bekendmaking van de resultaten.
De winnaars zullen worden gecontacteerd en geïnformeerd via e-mail en/of telefoon, en de prijzen ontvangen per email.

Gedurende de looptijd van de actie kan men vaker deelnemen aan de actie. Echter is het alleen mogelijk om maximaal één prijs per persoon (dezelfde naam, hetzelfde postadres, de naam van het gezin die overeenkomt met het postadres) te winnen.

De winnaar kiest zijn domicilie adres als adres dat hij heeft aangegeven en bevestigd.

Omwille van confidentialiteitsredenen zal er geen lijst met winnaars bekendgemaakt worden.

Artikel 6 : Reglement

Deelname aan de actie houdt de volledige aanvaarding van deze regels in.

Er zal niet geantwoord worden op verzoeken ingediend (per e-mail of telefoon) over de interpretatie of toepassing van de regels met betrekking tot de algemene voorwaarden van de actie.

Het reglement is beschikbaar op www.winmetmilka.nl tijdens de duur van de actie.

Dit reglement kan ook worden verkregen tot 24/09/2023 op eenvoudig schriftelijk verzoek aan:

Mondelez Nederland BV– Consumentendienst, Postbus 409, 4900 AK Oosterhout, Nederland. De postkosten voor deze aanvraag zullen niet worden terugbetaald.

Voor alle elementen van de actie die niet uitdrukkelijk in dit reglement worden vernoemd, behoudt de Organisator zich het recht voor om alle vereiste maatregelen te nemen voor een goede organisatie van de actie. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze regels te wijzigen wanneer zij dit nodig acht.

Artikel 7: Deelnamekosten

Deelname aan de actie is gratis, met uitzondering van de uitgaven van de deelnemer om toegang te hebben tot het internet of de postdiensten, die door de deelnemer zelf worden gedragen.

Artikel 8: Beperking van aansprakelijkheid

8.1

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen die inherent zijn aan de internetverbinding, telefonische communicatie of van een ander probleem dat niet aan de Organisator zou kunnen worden toegeschreven en dat zich zou voordoen tijdens de duur van de actie.

De Organisator doet er alles aan om deelnemers functionele en geverifieerde infrastructuur, informatie en hulpmiddelen te bieden en te onderhouden. De Organisator kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het falen van de apparatuur van de deelnemers (computer, software, internetverbindingshulpmiddelen, telefoon, servers ...), het verlies van gegevens daardoor die niet aan de Organisator is toe te schrijven en de impact van deze falingen op hun deelname aan de actie.

Het is daarom aan elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn apparatuur en de gegevens die op zijn apparatuur (computer en telefoon) zijn opgeslagen te beschermen tegen inbreuken. Deelname aan de actie houdt met name de kennis en acceptatie van de kenmerken en limieten van het internet in, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of piraterij door derden en het risico van besmetting door mogelijke virussen die op internet circuleren.

8.2

Deelnemers aanvaarden dat de gegevens in de informatiesystemen van de Organisator bewijskracht hebben tot het tegendeel is bewezen, met betrekking tot de verbindingselementen en informatie die het resultaat is van een computerhandeling met betrekking tot de actie.

8.3

De Organisator verbindt zich ertoe alle beschikbare middelen bij zijn serviceproviders te gebruiken om de goede werking van de actie te verzekeren. Mocht een technische storing zich echter voordoen en de goede werking van de actie beïnvloeden door omstandigheden buiten de controle van de Organisator, dan kan de laatste niet aansprakelijk worden gesteld door de deelnemers.

8.4

Als de gegevens van een winnaar onbruikbaar zijn of als de winnaar niet kan worden geïdentificeerd, is het niet de verantwoordelijkheid van de Organisator om verder onderzoek uit te voeren om de winnaar te vinden, die noch zijn prijs, noch enige compensatie of schadevergoeding zal ontvangen.

8.5

Winnaars worden gecontacteerd via e-mail en / of telefoon. De winnaar heeft dan 1 week vanaf de ontvangst van de e-mail of het telefoonbericht waarin hij op de hoogte gebracht wordt van zijn winst, de tijd om per email of per telefoon de aanvaarding van de prijs te melden. Verdere timings zullen nadien gecommuniceerd worden. De prijs zal door de winnaar ontvangen worden in week 25/09 – 29/09 in samenspraak met Snelle en de school waar de winnaar op zit.

In het geval dat de Organisator de winnaar niet kan bereiken, noch per e-mail, noch per telefoon (in overeenstemming met de contactgegevens aangegeven op het registratieformulier) na 2 pogingen (berichten achterlaten op de mailbox en / of het antwoordapparaat van de winnaar), waarbij de winnaar zijn prijs niet heeft opgeëist binnen 1 week na de datum van de e-mail of het telefoonbericht waarin hij op de hoogte gebracht werd van zijn winst, zal hij worden beschouwd als degene die zijn prijs puur en eenvoudig heeft verbeurd. De prijs wordt niet toegekend en kan later niet worden geclaimd. De prijs blijft eigendom van de organisator en kan worden toegewezen aan een andere winnaar of worden gebruikt in een volgende actie.

8.6

In het geval van uitdrukkelijke afstand van de prijs door de winnaar, zal deze prijs teruggegeven worden aan de Organisator en kan deze worden gebruikt voor een volgende actie, als de aard van de prijs dit toelaat en zonder enige aansprakelijkheid vanwege de Organisator.

8.7

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door of in verband gebracht met Facebook/Twitter/Instagram of andere social media kanalen. Door zijn deelname aan de actie stemt elke deelnemer ermee in om Facebook/Twitter/Instagram en al hun respectieve kaderleden, directeurs, personeelsleden, vertegenwoordigers en agenten te ontslaan van elke aansprakelijkheid, schade, verlies of verwonding die volledig of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de deelname van de deelnemer aan de actie en de aanvaarding, het gebruik of het misbruik van elke prijs die hij eventueel wint.

8.8

De activatie kan mogelijks worden beïnvloed door verplichte inspanningen om de verspreiding van COVID19 tegen te gaan. De Organisator behoudt zich daarom het recht voor om

 • de activering gedeeltelijk of volledig uit te stellen / te annuleren
 • vervanging of annulering van een bepaalde prijs indien de Organisatie dit nodig acht vanwege beperkingen opgelegd door lokale autoriteiten of een vereiste met betrekking tot COVID-19.

Winnaars moeten mogelijk een COVID-19-test afleggen, indien nodig. Winnaars moeten voldoen aan alle maatregelen met betrekking tot COVID-19.

8.9

Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar en kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden ingewisseld voor geld of een andere vorm van compensatie.

In het geval dat de Winnaars om welke reden dan ook een deel van de prijs niet ontvangen op het door de Organisator bepaalde tijdstip, wordt dat deel van de prijs door de Winnaars verbeurd verklaard en wordt er geen geld of enige andere vorm van compensatie gegeven in plaats van dat deel van de prijs. Elke prijs wordt geannuleerd als de Winnaar, voornamelijk om persoonlijke redenen, niet kan deelnemen aan de prijs. Als een prijs om Welke reden dan ook niet beschikbaar is, heeft de Organisator het recht om de prijs te vervangen door een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde, indien nodig vanwege omstandigheden buiten de wil van de Organisator. Het toekennen van de prijs aan de Winnaar kan enkel gebeuren op voorwaarde dat de school (middelbare school vanaf 16+ en hogeschool of universiteit) van de Winnaar instemt dat het event op de school (middelbare school vanaf 16+ en hogeschool of universiteit) kan plaatsvinden. Het tijdstip waarop het event plaatsvindt, dient eveneens in onderling overleg met de school (middelbare school vanaf 16+ en hogeschool of universiteit) bepaald te worden.

8.10

De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaars zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.

De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken, de geschiktheid van een deelnemer te controleren (met inbegrip van zijn leeftijd).

8.11.

Indien een van deze clausules onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zou worden verklaard, dan zal deze worden gescheiden en verwijderd uit deze algemene voorwaarden. De overige clausules worden behouden en blijven volledig van kracht.

8.12

Deze Actievoorwaarden prevaleren in geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie met enige andere communicatie, inclusief reclame of promotiemateriaal. Alle deelnames en instructies worden geacht deel uit te maken van de Actievoorwaarden en door deel te nemen, wordt verwacht dat alle deelnemers deze Actievoorwaarden hebben aanvaard en eraan gebonden zijn. Bewaar een kopie voor uw informatie.

Artikel 9: Contactname

Er wordt geen rekening gehouden met niet-conforme correspondentie (onvolledig, onleesbaar, onjuist, niet-gefrankeerd, uitgesteld of niet verzonden).

Artikel 10: Diskwalificatie

Deelnemers staan alle verificaties met betrekking tot hun identiteit, leeftijd, adres en telefoonnummer als onderdeel van de Actie toe. Elke deelname die niet voldoet aan deze voorschriften, onvolledig of met onjuiste coördinaten zal als ongeldig worden beschouwd.

Het gebruik van robots of een andere soortgelijke methode om de actie mechanisch of anderszins te spelen is verboden, de overtreding van deze regel resulteert in de uiteindelijke eliminatie van de deelnemer en / of gebruiker. De Organisator kan de actie geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat fraude heeft plaatsgevonden in welke vorm dan ook, via de computer of het feit van deelname onder de identiteit van een derde partij en / of de bepaling van de winnaars. In dit geval behoudt de Organisator zich het recht voor om geen prijzen toe te kennen aan fraudeurs en / of om de daders van deze fraude voor de bevoegde rechtbanken te brengen.

Artikel 11: Overmacht

De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige actie te annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen.

In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.

Artikel 12: Vrijstelling van aansprakelijkheid

De Organisator wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele incidenten of ongevallen die kunnen optreden bij de winnaar(s) tijdens het gebruik en / of genot van de prijzen.

Artikel 13: Machtiging om de namen, adressen en afbeeldingen van de winnaars te gebruiken

Op voorwaarde van het verkrijgen van de uitdrukkelijke toestemming van de hoofddeelnemer, kan de Organisator de naam, het adres en de foto van de winnaars gebruiken voor reclamedoeleinden zonder hen recht te geven op een vergoeding of een ander voordeel over te dragen.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten

In overeenstemming met de wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten, is het gebruik van alle of een deel van het auteursrechtelijk beschermde materiaal van deze actie ten strengste verboden, behalve met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige actie te annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen.

In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.

Artikel 16: Bescherming van persoonsgegevens

De Organisator handelt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gegevensbescherming.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij over u verzamelen om u in staat te stellen om aan de actie deel te nemen en om contact met u op te nemen als u een prijs hebt gewonnen. De informatie die wij over u verzamelen, wordt enkel verzameld met als doel de winnaar(s) te kunnen identificeren. Deze gegevens zullen bewaard worden voor de duur van de actie (termijn van de actie zoals gedefinieerd onder artikel 2 + periode waarbinnen de winnaar(s) en de prijzen toegewezen worden) tenzij de deelnemers bij de inschrijving hebben ingestemd met het ontvangen van onze nieuwsbrief. Meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, is te vinden in onze Privacyverklaring